I en verden fyldt med data, apps, intelligent teknologi og robotter, vil alle aspekter af vores liv blive påvirket. Teknologi transformerer måden vi lever og hvordan vi vil arbejde og interagere med verden og hinanden. I 2015 vil 26 storbyer være klassificeret som ‘Smart Cities’. København er én af dem. I

Med Smart Lives. Smart Living udforsker vi de teknologiske innovationer der spås størst indflydelse på vores liv, hvordan vi lever, arbejder, lærer og interagerer - og hvordan ny teknologi spiller en rolle i løsninger på nogle af de største udfordringer vi står overfor som globalt fællesskab.

In a world filled with data, apps, intelligent technologies and robots, all aspects of our lives are affected. Technology transforms the way we live, and will change how we work and interact with the world and each other. In 2025, 26 major cities will be classified as Smart Cities. Copenhagen is one of them.

With the theme Smart Lives. Smart Living we explore the technological innovations predicted to have the greatest impact on our lives and how we will live, work, learn, and interact - and how new technology will play a role in solving the greatest challenges we face as a global community.

 

ROBOTS, SMART MACHINES & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Over de næste 10 år vil digitale, intelligente og forbundne teknologier afstedkomme nye muligheder for at skabe nye produkter, værdifuld læring og netværk, alt imens vores tilværelse og arbejdsliv forandres. Vores omgivelser bliver intelligente og automatiserede, vores liv digitale og forbundne og vores virkelighed bliver udvidet og radikalt forandret.

Over the next 10 years digital, intelligent and connected technologies will bring about new opportunities to create new products, valuable learning and networks while our social and working lives are simultaneously transformed. Our surroundings will become intelligent and automated, our lives digital and connected, and our reality expanded and radically changed.

 
 

TALKS:

 
 
 

12:00: Jesper Roy, TakeAWalk:  TakeaWalkVR

Jesper startede TakeaWalk som en B2B indenfor ejendomssalg, specialiseret i HDR (High Dynamic Range Imaging) hvor billedserier smeltes sammen for at skabe 360-graders billeder. Men han og resten af hans team opdagede ved et tilfælde at deres teknik, kombineret med VR, har en positiv effekt på demens. I denne talk vil Jesper demonstrere TakeAWalkVR og fortælle om forskningsprojektet, der skal undersøge hvordan projektet understøtter demens-behandling.

/////

Jesper founded takeawalk as a B2B working with real estate customers, specialized in HDR (High Dynamic Range Imagining) where series of photos are bracketed together into 360 degree footage. He and his team however discovered that the NMC technique, combined with VR technology, has a positive impact on dementia patients. In this talk, Jesper will demonstrate TakeaWalkVR and give insights into the research project that is looking into what and how the project is helping treat dementia.

16:30 Frederik Tollund og Mads Pelt, MultiVocal: The Creation of a Crowd-Sourced Synthetic Voice

Mads og Frederik fra kollektivet MultiVocal er i færd med at bygge den første, crowd-sourced syntetiske stemme - en tekst-til-tale-stemme der altid er under forandring, som ikke har et bestemt køn, alder eller geografisk oprindelse. Mads og Frederik vil fortælle om projektet, den underliggende agenda og hvordan man skaber en syntetisk stemme.

[Denne talk er på engelsk]

/////

Mads and Frederik are part of the collective MultiVocal and building the first crowd-sourced synthetic voice - an ever-changing text-to-speech voice, which cannot be pinpointed to a singular gender, age or geographic origin. Mads and Frederik will describe the project, the activist element and how you go about creating a synthetic voice.

[This talk will be in English]

17:00 Bjørn Karmann, Tellart: Objectifier

Bjørn Karmann er interaktionsdesigner, grafisk designer og maker og bor pt. i Amsterdam. Hans projekter udforsker menneskers interaktion med nye teknologier i både fysiske og virtuelle rum. Han vil fortælle mere om hans arbejde og projekter, heriblandt Objetifier, som showcases på festivalen.

[Denne talk er på engelsk]

/////

Bjørn Karmann is an Danish interaction designer, graphic designer and maker based in Amsterdam. His work explores human interactions with emerging technologies in the physical and virtual spaces. He will let you in on his work and projects, among these the Objectifier, that is showcased at the festival.

[This talk will be in English]

SHOWCASES:

Takeawalk: Take A Walk VR

Besøg en sandstrand i Thailand eller stå på Times Square i myldretiden. NMC Visuals anvender den seneste billedbehandlingsteknologi, der kombineret med VR, skaber de vildeste immersive oplevelser.

/////

Visit a beach in Thailand, or find yourself on Times Square during rush hour. NMC Visuals take the latest 360 degree image technology and combine it with VR to create the most out-of-place immersive experiences.

Bjørn Karmann: Objectifier - train your own A.I.

Træn en kunstig intelligens med intet andet end din krop. Tænd for radioen når du danser eller sluk lyset med et simpelt håndtegn. Objectifier gør alle i stand til at træne hverdagsobjekter til at reagere på deres unikke bevægelser og behov og gør alle til aktive skaber i kontrol over hverdags-teknologi.

/////

Come and train your own AI using nothing else than your body. Turn on the radio when dancing og close the light with a hand-sign. The Objectifier empowers people to train objects in their daily environment to respond to their unique behaviours and brings about a shift from passive consumer to an active, playful director of domestic technology.

Lasse Fjordbo Heide: Worm Synthesizer

5 melorme, et kamera, en video-sporings-algoritme og en fm-synthesizer. En algoritme identificerer 5 orme og bestemmer deres position. Denne data distribueres på forskellige parametre af en synthesizer, således at ormene kontrollerer outputtet med deres bevægelser.

/////

Five Zophorbas worms, a camera, a video tracking algorithm and an fm-synhtesizer. The algorithm tracks the worms in the picture and determines their position. This data is then mapped onto different parameters on the synthesizer, so that the worms controls the auditory output with their movement.

EunChan Park: Humanoid Robots

Mød Happy Things Maker - Eunchan Park - og leg med hans robotter. Skål med drikkerobotten ‘Drinky’ og spil tromme med Eunchans hær af ‘BuskinBots’.

/////

Meet Happy Things Maker - Eunchan Park - and play with his homebuild robots. Grab a drink with ‘Drinky’ the drinking robot, and drum along with Eunchans army of BuskingBots.

Tukanda: P.T.V.R.

Prøv horror-spillet PT ('Playable Teaser') i en frygtindgydende VR-version, udviklet af to studerende fra ITU. De to spildesignere har tilpasset designet fra det velkendte spil og har udviklet en 1:1 VR-version fra bunden. Tør du prøve?

/////

Try out the horror game PT ('Playable Teaser') in a frightening VR version developed by two students from ITU. The two game designers have adapted the design of the well-known game, and developed from scratch a version of the game to be played in room-scale VR. Do you dare to try?


 

MAKE IT CIRCULAR. MAKE IT GREEN

Maker-bevægelsen opfordrer borgere til at blive aktive medskabere af deres eget liv, deres byer og skæbne og ny teknologi giver os muligheden for at skabe de forandringer, lokale og globale, vi ønsker. I Fab Cities øges resiliencen og økologiske systemer udvikles, ford materialer produceres og anvendes lokalt, imens ideer spredes globalt. Mød nogle af de makere som arbejder for at gøre verden til et grønnere, smukkere og mere mangfoldigt sted og kast dig over upcycling, biohacking og en cirkulær livsstil.

The Maker Movement encourages citizens to be the makers of their own lives, cities and destiny and new technology empowers us to make the changes, local and global, we want. In Fab Cities resilience is increased and more ecological systems developed because materials are produced and used locally and the spread of ideas is happening globally. Meet some of the makers working to make the world greener, more beautiful and diverse place and get down and dirty with upcycling, biohacking and a circular lifestyle.

TALKS:

15:00 Christopher Nielsen, UNDERBROEN: a workshop for local production

Downloading... (99%)
 15:30 Monica Quevedo, Materiale Centralen: A Circular Economy Business Model

Materiale Centralen er et københavnsk pilotprojekt der forvandler materialer med lav værdi til produkter med høj.  De har skabt en grøn forretningsmodel og lokal fødekæde der forvandler skrald fra overskudsprodukt til dyrebart materiale, der kan anvendes til at skabe og designe innovative produkter og er i gang med at  forvandle byens genbrugsstationer til guldminer.

/////

Materiale Centralen is a pilot project in Copenhagen  that transforms  low-value materials into high-value products. They have created a green business model and local supply chain that turns waste into a precious raw material that can be used  to create and design innovative products , and are in the process of  turning urban recycling stations into goldmines.

16:00: Christian Thams: Hack Your Loudspeaker - upcycling products on an open source platform

Christian Thams er leder af BeoCreate. Med en baggrund som industriel designer og erfaring fra IDEO udvikler han BeoCreate’s product line og udforsker åben innovation hos Bang & Olufsen. I samarbejde med HiFiBerry har Christian udviklet 4-kanals forstærkeren BeoCreate (4-CA), en simpel og elegant løsning til upcycling af gamle højtalere.

/////

Christian Thams is Head of BeoCreate. With an industrial design background and IDEO experience, Christian is driving the BeoCreate product line and exploring open innovation at Bang & Olufsen. In collaboration with HiFiBerry he has developed the BeoCreate 4-Channel Amplifier (4-CA), a simple and elegant solution to upcycle vintage loudspeakers.

Moderator: Louise von Müllen

 

WORKSHOPS & SHOWCASES:

Affaldsimperiet: Upcycling Workshop

Upcycle materialer der er indsamlet efter Roskilde Festival 2017. Lav en pung ellerk ortholder af en gammel mælkekarton, en solhat af liggeunderlag og tekstiler, et Copenhagen Maker festivalflag eller et fugleskræmsel  af udrangerede telstænger og teltdug.

/////

Upcycle materials gathered at Roskilde Festival 2017. Make a wallet/cardholder from a milk carton, a sun hat from a sleeping pad and textile, a festival flag or scarecrow made from old tent bars and canvas.


Hewlett-Packard: Print Fabrication Staion

Downloading ... (99%)

 

download (2).jpeg

infinityPV:   Flexible Solar

Fremstil dine egne projekter, drevet af solenergi og udforsk flere inspirerende eksempler på fleksible solpaneler og elektronik. Efter mødet med infinityPV er du pro!

/////

Make your own project powered by the sun and explore many inspiring examples of flexible solar panels and electronics. After meeting infinityPV you will be a pro!


Fablab Nordvest: CNC Milled Open Source Furniture

FabLab Nordvests afdeling Smedetoften slår dørene op til deres pop-up møbelfabrik, en stor CNC fræsemaskine indrettet i en skibscontainer. De producerer forskellige prototyper på open source møbler og fortæller om mulighederne med CNC fræseren.

/////

Fablab Nordvest’s department Smedetoften open the doors to their pop up furniture  factory, a big CNC mill in an old container. They will produce prototypes of open source furniture designs and tell you about the potentials of the CNC mill.

Biologigaragen: Myco Mash

Mød de gæve biologi-hackere fra Biologigaragen og se hvad de har fundet på i dagens anledning.

/////

Meet the jolly bio hackers from Biologigaragen and see what they have come up with for the day.


Bang & Olufsen Create: Hack Your Speaker

Bang & Olufsen Create har sammen med HifiBerry udviklet en BeoCreate 4-kanals forstærker (4-CA), en simpel og elegant måde at upcycle gamle højtalere. Kom forbi og se resultatet, hvor teamet showcaser hele weekenden.

/////

Bang & Olufsen Create have joined forces with HiFiBerry to develop the BeoCreate 4-Channel Amplifier (4-CA), a simple and elegant solution to upcycle vintage loudspeakers. Drop by and check you the result when the team showcase the project  all weekend through.

 

FAB CITY - THE FUTURE OF PRODUCTION

Fab City Globale Initiative er et globalt fremstød for udviklingen af lokalt produktive og globalt forbundne byer.

Fab Cities bygger på den teknologiske hyperinnovation og entreprenante energi som vi ser blomstre i ”maker”-bevægelsens Fab Labs i hele verden. Målet er at opbygge en ny urban model, der koncentrerer produktion og genanvendelse af materialer i byerne, så det primært er data (information, viden og design) der importeres og eksporteres byerne imellem. Ambitionen er at skabe resiliente byer, der reducerer energiforbrug og kulstofudledning, men samtidig drastisk øger iværksætteri, lokal produktion og økonomisk vækst.

Fab City Global Initiative is a global push for the development of locally productive and globally connected cities.

Fab Cities are based on the technological hyperinnovation and entrepreneurial energy we see flourishing in the Fab Labs of the ‘maker’ movement around the world. The goal is to build a new urban model that focuses on the production and recycling of urban materials so that itøs primarily data (information, knowledge and design) that is imported and exported between cities. The ambition is to create resilient cities that reduce energy consumption and carbon emissions, and simultaneously drastically increase entrepreneurship, local production and economic growth.

 

TALKS:

13:30: Christian Villum, Danish Design Centre

Som programleder hos Dansk Design Center er Christian Villum drevet af en stor interesse for udforskningen af nye grænser for strategisk design, nye trends og ideer i spændet mellem teknologi og designtænkning. Med en baggrund i maker-teknologi, open source kultur, nye forretningsmodeller, open data og design, internetkultur og hacktivisme, undersøger hans fremtidige strømninger i teknologi fra et designperspektiv og hvad design kan og bør være, nu og i fremtiden.

/////

As Programme Director at The Danish Design Centre, Christian Villum is driven by a keen interest in exploring new boundaries for strategic design, new trends and ideas in the span between technology and design thinking. With a background in areas such as maker technology, sharing cultures, new business models, open data and open design, internet culture and hacktivism his work explores future currents in technology from a design perspective in order to discover what design can be and should be, now and in the future.

13:45: Nat Hunter, Machines Room

Nat Hunter er strategisk leder af Machines Room, et levende fællesskab af designere, arkitekter, kunstnere og ingeniører fra East London. Machines Room inkuberer kunstnere, beslutningstagere og mikrovirksomheder med positiv social eller miljømæssig effekt og arbejder med eksperimentelle og innovative modeller, der ændrer hvordan, hvor og hvem der fremstiller i byen.

/////

Nat Hunter is Strategic Director of Machines Room, a vibrant community of East London designers, architects, artists and engineers, with Fab Lab facilities for laser & vinyl cutting, 3D printing and CNC machines. Machines Room incubates artists, makers and micro businesses with a positive social or environmental impact, and welcomes experimental and disruptive models that change the how, where, and who of manufacturing in the city.

14:00: Daniel Heltzel, Fab Lab Berlin

Description downloading [99%]

 

ALSO CHECK OUT:

Jo flere makere jo bedre. Du kan også opleve følgende workshops og showcases lørdag ///// The more making - the merrier. Also check out these workshops and showcases Saturday

Computer Clubhouse / Martins Helte: Code a Pixel, Code with Unity

Få en introduktion til hvordan man designer og udvikler et computerspil og se et par eksempler på spil udviklet med hjælp fra spilmotoren Unity.

/////

Get an introduction to computer game design and development and check out some examples on games developed using the game engine Unity.


Labitat: A Hackerspace in Copenhagen

Labitat er et hackerspace der stiller værktøj og viden til rådighed, så du kan bygge næsten hvad som helst. På Copenhagen Maker giver de dig et kig ind i deres værksted, med fremvisning og demonstrationer af nogle af de mange projekter, hackerspacets medlemmer har lavet.

/////

Labitat is a hackerspace, that helps people by providing tools and knowledge for creating almost anything. At Copenhagen Maker, they will give you a glimpse into the workshop by showcasing and demonstrating some of the things the members have made.


Universal Laser Systems: Laser Machines

Udforsk lasermaskinens vidunder sammen med Universal Laser Systems, som vil demonstrere de endeløse muligheder for at skære og gravere og fremvise nye materialer.

/////

Explore the wonders of laser machines with Universal Laser Systems that will demonstrate the endless possibilities of cutting and engraving, and showcase new materials.


RepRap.me: The Wonders of 3D Printing

Udforsk den fantastiske teknologi som forvandler ideer til computer-modeller – til tre-dimensionelle, fysiske objekter. En 3D printer kan bruges til mange ting og RepRap vil bl.a. vise dig hvordan man laver lækre pandekager, printer diamanter og måske en kopi af dig selv. Og så har de Danmarks største 3D-printer der måler over to meter med!

/////

Explore the amazing technology that transforms ideas into computer drawing –into three-dimensional physical objects. A 3D printer can be used for a number of things. Reprap show how you can make really good eatable pancakes. Print Diamonds or maybe even a copy of yourself. And, they are bringing the biggest 3D printer in Denmark, measuring more than two meters!


The Play and Soundscapes Project: GÆT ET PIP

Fugleinstallationen, "GÆT ET PIP" består af et interaktivt, farvestrålende fuglehus, som rummer lyden af udvalgte danske fuglestemmer, som man både kan lytte til og spille på. "LYT" til fuglens sang, og "GÆT" hvilken fugl, det er.

/////

The bird installation “GÆT ET PIP” (‘Guess a Cheep’) is an interactive, colorful birdhouse that contains the sounds of Danish birds that you can listen to and play with. LISTEN to the bird’s song and GUESS what bird it is.


Danmarks Tekniske Museum: Opfinderværkstedet

Træd indenfor i Opfinderværkstedet hvor danske opfindelser fra de sidste hundrede år bliver vist frem. Bliv klogere på, hvordan opfindelser bliver til, se om du kan gætte hvad de mange sjove opfindelser har løst af problemer og fold dig selv ud som Ole Opfinder, når Teknisk Museum viser prototyper fra deres store historiske samling af patenter frem. Hvad tror du, du kan opfinde?

/////

Step into the Invention Workshop where Danish inventions from the past century are showcased. Explore how inventions come to life, guess what problem the many fun inventions have solved through time and become an inventor yourself, when Danish Museum of Science & Technology  showcase prototypes from their great historical collection of patents. What will you invent?


E-Design, Entreprenørskab & Innovation fra KEA: Design Thinking and Prototyping

Bliv klogere på Design Thinking, når den næste generation af produktdesignere tager dig med gennem en design-proces hvor du idéudvikler, tegner og prototyper dit egen produkt ved hjælp af en laserskærer og din egen fantasi, guidet af KEAs E-design-studerende.

/////

Learn about the steps of Design Thinking from the next generation of product designers as you go through the steps of ideation, conceptualization and prototyping your very own product, using the laser cutter and your own imagination, guided by the students from KEA E-Design.


Teknisk Museum: Life Hacks

Nød lærer nøgen kvinde. Dette motto gør sig i særlig grad gældende når det kommer til opfindelser. Krige, knaphed og samfundskrise er alle omstændigheder, der fostrer størst kreativitet og opfindsomhed - også i Danmark. Se nogle af de underlige og overraskende danske “life hacks” der er blevet til i de trange tider i Danmarkshistorien, når Teknisk Museum showcaser prototyper fra tiden omkring 2. verdenskrig fra deres store historiske patentsamling.

/////

Necessity is the mother of invention. Wars, shortage and crisis are all circumstances that foster creativity and invention - also in Denmark. Check out some of the weird and surprising Danish “life hacks” created during the hards times in Danish history, when Teknisk Museum showcase protoypes from the World War II era from their big historical patent collection.

Coding Pirates: Code, Hack, Invent!

Gå på opdagelse i Coding Pirates’ elektronik-projekter. De seje IT-pirater fra Coding Pirates står klar ved en kæmpe stand, præsenterer projekter og inviterer til sjove værksteder i alt fra kodning af arduinoer og LEDer, 3D print og canning, og en hjemmebygget saftevandsblandingsmaskine.

/////

Explore Coding Pirates’ electronic projects. The awesome IT pirates from Coding Pirates are ready with a huge stand, will present projects and invite you all into fun workshops on anything from arduino and LED coding, 3D print and scanning, and a home-built lemonade-mixer-machine!

Simion Iulian Belea, Annie-Locke Scherer & Ping Yee: Kinetikami

Kinetikami er en stor organisk origami-portal skabt af tre dedikerede makere. Den består af 49 ringe, hver med en diameter på 42 cm. Foldet ud måler portalen 7 meter og er skabt af 7000 nitter, 4000 LEDer, 225 plastikark og 16 ultrasoniske sensorer. Mød Annie og Simion og lad dig hypnotisere...

/////

Kinetikami is the large revolving origami portal created by three dedicated creatives. There are 49 rings, each one of them having a diameter of 42cm. Straightened out, the portal measures about 7m and is made from about 7000 rivets, 4000 LEDs, 225 plastic sheets, and 16 ultrasonic sensors. Meet Annie and Simion and let yourself hypnotize...


The Adam Mickiewicz Institute: PremiereAdam Slodowy Remixed

Kom til premieren på det polske kunst-projekt Adam Slodowy Remixed. Slodowy Remixed er en kritisk udforskning og Society 4.0's hyldest af Adam Slodowy – den polske opfinder og forkynder af gør-det-selv-kulturen i Polen. Oplev hans værker, genfortolket af kunstneren Janek Simon og et spritnyt værk, der er blevet til i en open call-konkurrence.

/////

Join us at the premiere of the art project Adam Slodowy Remixed. Słodowy Remixed project is a critical examination and Society 4.0 homage of the legacy of Adam Słodowy, a legendary inventor and popularizer of the DIY ethos. Check out the recreated works by visual artist Janek Simon and a brand new work created through an open call competition.


Simion Iulian Belea: WonderFlower

WonderFlower er en kinetisk skulptur med en åndende vaflet overflade der skifter farve. Den har fået sit navn på grund af det under den indgyder, når man betragter den. Mød Simion og oplev underet på egen krop.

/////

The WonderFlower is a kinetic sculpture with a honeycomb structure breathing surface that changes color. It has got is name after sensing the wonder it induces when you look at it. Meet Simion and experience the wonder yourself.


Orange Makers: Orange Makerspace in Roskilde

Mød de gæve makere fra Orange Makerspace - et 5.000 m2 værksted med alt fra træ- og metal-værksted til faciliteter for arbejde med elektronik og medier. Medlemmer fra Orange Makerspace vil fremvise deres mange sjove og opfindsomme projekter. Og måske der bliver mulighed for at kode en Arduino eller to?

/////

Meet the happy makers from Orange Makerspace - a 5.000 m2 workshop with everything from wood and metal workshop to facilities for working with electronics and media. The members from Orange Makerspace will showcase many of their fun, innovative projects. And maybe even give you the opportunity to code an Arduino or two?


Kodesmart.dk: Elektronik er sejt - også for børn

Spring ud i forskellige maker-projekter med elektronik som omdrejningspunkt. Her kan du sy smykker med LED, sætte LED-lys i LEGO, lave billeder med lys, kaste med LED og andre sjove påfund. Mindre børn kan sagtens være med og der er også aktiviteter som børn og voksne kan lave sammen.

/////

Join this workshop for a variety of maker projects using electronics. Here you can sew jewelry with LED, install LED's in LEGO, paint pictures with light, throw LED's and much more. Smaller children can participate, and there will be activities for children to do with their grownups as well.


Makers in the Making: 3D Print Projects

Kom bag kulissen på tilblivelsen af et 3D-printet produkt fra CAD-tegning til færdigt objekt. Der bliver eksperimenteret med 3D-printede mobilcovere og samlet en tegnerobot!

/////

Get behind the scenes of the creation of a 3D printed product from CAD drawing to finished object. There will be experiments with 3D-printed mobile covers and production of a drawing robot!

nye_maskiner.jpg

Vincent Seremet: Mit liv med faldskærm

Mød fly-legenden Vincent Seremet. Vincent er kendt og anerkendt af fly-entusiaster verden over og har levet hele sit liv med faldskærm. Den 87-årige vovehals har bygget og fløjet mere end 40 ‘flyvende objekter’ fra 1955 til 2012, flere af dem udviklet for NASA og én til en James Bond-film! Mød ham fredag, lørdag og søndag og se nogle af hans flyvende objekter.

/////

Meet the fly legend Vincent Seremet. Vincent is known and recognized by airplane enthusiasts worldwide and has lived his entire life wearing a parachute. The 87-year-old daredevil has built and flown more than 40 ‘flying objects’ from 1955 to 2012, several of them developed for NASA and one for a James Bond movie! Meet him Friday, Saturday and Sunday and see som of his flying objects.


Other Tales: Tick Tock - A Tale for Two

Tick Tock: A Tale for Two er et to-personers co-op eventyr-spil, der handler om kommunikation. Spillerne skal afdække en historie ved at samarbejde og kommunikere med hinanden om, hvad de laver for at løse spillets gåder og puslespil. ;ålet at få spillerne diskuterer hvad de ser på hver deres skærm, læse højt og fortælle hinanden historier.

/////

Tick Tock: A Tale for Two is a two-player co-op adventure game that is all about communication. Players have to unravel a story together and talk to each other about what they are doing in order to solve the puzzles. The goal is to get the players to discuss what is on their screens, read to and tell each other stories.


Martins Helte: A Body Of Water - VR Experience

Martin og hans helte har lavet VR filmen ‘A Body Of Water’ med støtte fra Odense Film Festival og Statens Museum for Kunst. Kom og oplev hvordan kunst og virtual reality smelter sammen og få en snak om hvad mediet bringer af muligheder.

/////

Martin and his heroes have made the VR movie ‘A Body of Water’ with support from Odense Film Festival and the National Gallery of Denmark. Experience the intersection of art and virtual reality and get wiser on the possibilities of the medium.


Vallekilde Højskole: Kom godt igang med 3D

Synes du at det lyder kompliceret at tegne i 3D? Det tænkte Vallekilde Højskoles
Design & Maker-elever også da fik til opgave at undervise i det på Copenhagen Maker. Ikke desto mindre vil de give dig en introduktion og assistere dig i, at du kommer fra festivalen med dit, måske første, 3D-projekt i hånden.

/////

Think it sounds complicated to draw in 3D? That's what the Design and Maker students at Vallekilde Højskole thought when they were given de assignment to teach CAD drawing at Copenhagen Maker. None the less, they will give you a thorough introduction and guide you towards your - maybe first - 3D project.


FemTech.dk: Grace: Interactive Origami

Vær med til at skabe en fælles interaktiv installation af digital origami. Har du nogensinde hacked en origami-figur? Nu har du chancen når du i dette åbne værksted kombinerer den klassiske disciplin med LED og motorer og slutter den til et interaktivt væg-værk, du kan styre med din smartphone.

/////

Co-create a shared digital origami wall that combines origami and micro-controllers. Have you ever hacked paper origami? Now is your chance when you combine the classical art form with LEDs and buzzers and add it to an interactive wall piece that can be controlled with your smartphone. 


Væksthus Sjælland & Hippomini: Det Mobile Makerspace

Besøg det rullende maker-værksted, ‘Det Mobile Makerspace’, som er spækket med fabrikations-teknologi, 3D printere, laserskærer og sej elektronik og kast dig ud i et væld af fede maker-aktiviteter.

/////

Visit a rolling maker workshop, ‘Det Mobile Makerspace’, packed with fabrication technology, 3D printers, lasercutters, and cool electronics and embark on tons of awesome maker activities.